O nas

Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne „Motylek” to placówka powstała w 2009r., która mieści się w nowocześnie wyposażonym budynku. Dysponujemy:

 • 5 salami dydaktycznymi spełniającymi wszystkie wymogi UE, wyposażonymi w łazienki i kąciki tematyczne;
 • salą zabaw;
 • jadalnię;
 • zapleczem gastronomicznym;
 • zapleczem administracyjnym.

Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

Nasze przedszkole kieruje się znanymi zasadami zawartymi w słowach Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

CO NAS WYRÓŻNIA

 • lokalizacja – przy osiedlowej, bocznej, cichej ulicy
 • opieka nad dziećmi w godzinach 6.30-17.30
 • grupa żłobkowa – przyjmujemy już 1,5 roczne dzieci
 • szeroka oferta zajęć dodatkowych, która zapewnia dzieciom poznanie i rozwijanie własnych talentów i umiejętności
 • jesteśmy otwarci na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, szanujemy indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka
 • nauczyciele pomagają, lecz nie wyręczają
 • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i stabilności

 

MISJA

Misją Naszego przedszkola jest przysposobienie dzieci do życia społecznego w duchu wzajemnego poszanowania i przyjaźni. Swoimi działaniami podyktowanymi ideą indywidualizacji sprawiamy, że każde dziecko czuje się z Nami bezpieczne, szczęśliwe, wyjątkowe i akceptowane. Realizowany przez Nas system opiekuńczo-wychowawczy zakłada doskonałą znajomość przysługujących dzieciom praw i spoczywających na nich obowiązków wynikających z reguł współżycia w grupie. Dzieciństwo pojmujemy w sposób holistyczny. Kładziemy bowiem nacisk nie tylko na poznawczy, ale także społeczny, fizyczny i emocjonalny rozwój Naszych podopiecznych. Kształtujemy u Nich postawę przynależności do swojego kraju oraz miłości i poszanowania przyrody. Rozbudzamy wiarę we własną skuteczność, kreujemy postawy twórcze oraz wspieramy działania w różnych dziedzinach aktywności. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć, a rodziców nieustannie zachęcamy do uczestniczenia w codziennym życiu placówki. Nie pozostajemy też obojętni na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Organizujemy liczne wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, aby przybliżyć dzieciom otaczający je świat i pomóc im go w pełniejszy sposób zrozumieć. Tworzymy zgrany zespół ludzi, dla których praca w przedszkolu jest największą życiową pasją. Mając świadomość spoczywającej na Nas odpowiedzialności za życie, zdrowie i rozwój dzieci, traktujemy swój zawód z pełnym profesjonalizmem, nie tracąc jednak przy tym poczucia humoru, postawy empatycznej oraz spontaniczności w codziennych działaniach. Znamy klucz do pedagogicznego sukcesu i w pełni korzystamy z jego dobrodziejstw – kochamy dzieci, okazujemy im swoją miłość, a One odwdzięczają się Nam tym samym! 🙂

WIZJA

Przedszkole to dla Nas nie tylko instytucja, w której dzieci zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Traktujemy je przede wszystkim jako miejsce umożliwiające nawiązywanie przyjaźni, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw i odpowiednich codziennych nawyków. Motylek daje bowiem nie tylko poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych człowieka. To przede wszystkim drugi dom zarówno dla Naszych dzieci, jak i samych nauczycieli. W swojej pracy dbamy o stwarzanie warunków do współpracy i poszanowania dziecięcej indywidualności. Każdy jest dla Nas tak samo wartościowy i ważny. Dzięki temu tworzymy zdrową, miłą i rodzinną atmosferę pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku. Kładziemy szczególny nacisk na budowanie odpowiednich relacji z rodzicami. Pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje, sugestie i rady z ich strony. Dzielimy się wzajemnymi spostrzeżeniami i dzięki temu wszelkie podejmowane przez Nas działania stają się coraz bardziej efektywne. Liczą się dla Nas tylko dzieci. Stawiamy ich dobro na pierwszym miejscu, respektujemy ich potrzeby i to ich sprawy są dla nas najważniejsze!

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Do każdego dziecka podchodzimy w sposób bardzo zindywidualizowany. Traktujemy je jako odrębne jednostki, respektując ich potrzeby, dostrzegając uzdolnienia i słabości oraz dostosowując metody i formy pracy do ich predyspozycji, możliwości i zainteresowań. Naszym celem nie jest stłumienie indywidualnych rysów osobowościowych Przedszkolaków, ale przede wszystkim wydobycie pełni tkwiącego w Nich potencjału. Z tego też powodu pragniemy pobudzić dzieci do poznawczej ciekawości wobec otaczającego ich świata i nauczyć radowania się z życia. Chcemy zbudować w Nich postawę otwartości, z jednoczesną umiejętnością szanowania reguł funkcjonowania społecznego. Pragniemy by poprzez zabawę oraz relacje z innymi ludźmi uczyły się jak być szczęśliwe, odpowiedzialne, kulturalne i tolerancyjne wobec innych.

 

KONCEPCJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA DWUJĘZYCZNEGO „MOTYLEK” W LUBARTOWIE

Dwujęzyczność:
Rozbudzanie ciekawości i fascynacji językiem angielskim,
Realizacja elementów podstawy programowej w języku angielskim.

Bezpieczeństwo:
Monitoring wewnątrz oraz na zewnątrz budynku przedszkola,
Opracowanie i wdrożenie jednolitego kodeksu przedszkolaka.

Wszechstronny rozwój:
Stosowanie urozmaiconych metod i form pracy z dziećmi,
Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i kreatywnej aktywności,
Kształtowanie właściwych, akceptowanych społecznie postaw.

Przygotowanie do kolejnych etapów kształcenia:
Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki w szkole oraz z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji,
Cykliczność, powtarzalność, stałość – nauka systematyczności i wdrażanie do obowiązkowości.

Stałe doskonalenie bazy i wyposażenia placówki:
Przestronne, jasne sale,
Tablica multimedialna,
Wymiana zabawek, doposażenie sal i kącików tematycznych,
Systematyczne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych.

Współpraca z rodzicami:
Organizowanie cyklicznych zebrań, stałych konsultacji, umożliwienie kontaktu telefonicznego, codzienne rozmowy na temat postępów i osiągnięć dzieci,
Ujednolicanie działań wychowawczych na linii przedszkole – dom.

Współpraca nauczycieli:
Aktywna współpraca podczas planowania, przygotowywania i realizowania procesów edukacyjnych oraz organizowania uroczystości i imprez przedszkolnych,
Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczące spraw organizacyjnych, adaptacji nowych dzieci w przedszkolu czy pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami.