Logopeda

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

Powszechnie wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Reguła ta dotyczy także procesu rozwijania się mowy dziecka. Któż natomiast jeśli nie Rodzic jest w stanie najszybciej zaobserwować pierwsze oznaki jakichkolwiek trudności i zaburzeń. Wystarczy mieć podstawową wiedzę z zakresu nabywania zdolności komunikacyjno-językowych, aby uzyskać impuls do podjęcia próby zwrócenia się o pomoc do konkretnego specjalisty. W tym celu w Naszym Przedszkolu sporządzona została lista kluczowych logopedycznych wskazówek, w oparciu o które każdy z Państwa będzie mógł dokonać choćby pobieżnej oceny poziomu ogólnego rozwoju swojej pociechy.

LOGOPEDYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

I. Już u najmłodszych dzieci warto zwracać szczególną uwagę na umiejętność ich reagowania na dźwięki otoczenia. To bowiem właśnie prawidłowo funkcjonujący słuch jest warunkiem właściwego rozwijania się mowy. Każde dziecko najpierw uczy się słuchać, aby w przyszłości mogło umieć mówić. Jeżeli zatem mają Państwo wątpliwości co do prawidłowo funkcjonującego narządu słuchu Waszego dziecka, warto udać się na konsultację specjalistyczną. Im bowiem wcześniej udzielona zostanie dziecku pomoc, tym większa szansa, że groźba trudności logopedycznych zostanie ograniczona do minimum!

II. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób oddychania dziecka. Za prawidłowe uznaje się to oddychanie, które odbywa się tylko i wyłącznie przez nos! Oddychanie przez usta (np.: podczas snu) może świadczyć o problemach związanych z budową lub funkcjonowaniem narządów mowy, np.: powiększonym migdałku lub obniżonym napięciu mięśniowym. Tego rodzaju trudności mogą zaś stać się w przyszłości przyczyną różnego rodzaju wad wymowy, np.: sygmatyzmu międzyzębowego. Warto też obserwować, czy dziecko prawidłowo przełyka pokarm – czy język ułożony jest płasko (nieprawidłowo), czy też ulega pionizacji – unosi się (prawidłowo) i czy dziecko nie mówi na wdechu. Jeżeli któreś z tych problemów dotyczą Państwa dzieci, należy udać się do specjalisty.

III. Każdy z Rodziców powinien mieć świadomość, że mowa uwarunkowana jest społecznie. Oznacza to, że jednostka nabywa język na drodze relacji z innymi ludźmi (słucha i naśladuje innych). Pierwszą grupą społeczną, do której przynależy dziecko jest natomiast rodzina. To zatem głównie od Państwa zależy poziom rozwoju językowego Waszych pociech. W dużej mierze to właśnie Wasze działania wpływają na zasobność ich słownictwa (a tym samym na ich wiedzę
o świecie) oraz kształtujące się u nich nawyki artykulacyjne. Z tego też powodu warto stosować się do podanych poniżej zasad:

1. Należy bardzo dużo mówić do dziecka już od najwcześniejszych momentów jego funkcjonowania w świecie. O ile bowiem w pierwszym roku życia znaczna część dzieci jeszcze nie wymawia słów, o tyle sygnalizuje już swoje potrzeby w sposób niewerbalny. Maluszki nie są jeszcze w pełni gotowe do realizowania wypowiedzi językowych werbalnych. Czynny zasób ich słownictwa (czyli tych, które są w stanie wyartykułować) jest u nich niewielki. Warto natomiast dbać o to, aby słownik bierny (słowa, które dzieci znają
i niejako „mają w głowach”) był jak największy i by w przyszłości mogły je one uzewnętrznić w postaci wypowiedzi werbalnej. W tym celu należy „zanurzać” je w języku – nieustannie opisywać im świat i ciągle z nimi rozmawiać. Do powiększania zasobu słownictwa można wykorzystać każdą codzienną sytuację: spacer, zabawę, pieczenie ciasta itd.. Warto wówczas utrwalać w umyśle dziecka nazwy przedmiotów, czynności i ich cech poprzez wielokrotne ich powtarzanie. Nam często wydaje się to infantylne lub bezcelowe, ale dla najmłodszych to właśnie doświadczanie świata WSZYSTKIMI zmysłami jest najatrakcyjniejszą i najefektywniejszą drogą poznawania otaczającej ich rzeczywistości.  Z tego też względu powinno się czytać dziecku bajki, uczyć je piosenek, wyliczanek
i wierszyków oraz dbać o jego ogólny rozwój ruchowy (motorykę małą i dużą). Ma on bowiem bezpośredni wpływ na kształtowanie się zdolności komunikacyjnych. Można do tego wykorzystać zabawę, np.. w ciuciubabkę, głuchy telefon, ciepło-zimno, a także pływanie, jazdę na rowerze, lepienie i klejenie różnych przedmiotów. Tego rodzaju aktywności pomagają w rozbudzaniu dziecięcej wyobraźni i usprawniają procesy uwagi, pamięci oraz koncentracji.

2. Mówiąc do dzieci powinno się zwracać szczególną uwagę na poprawność wypowiedzi własnych. Chodzi tu zarówno o prawidłowość artykulacyjną (np..: brak spieszczeń w rodzaju: „Moja ziabećko cialujońcia” [Moja żabeczko czarująca] czy przesadnych zrobnień), jak i formalną (gramatyczno-prozodyczno-stylistyczną, np.: „Te dwa dziewczynki”, stosowanie odpowiedniego akcentu, rytmu i melodii mowy). Ponieważ dziecko nabywa mowę naśladując otoczenie, należy dostarczać mu właściwych wzorców realizacyjnych. Jeżeli więc sami posiadają Państwo jakieś złe przyzwyczajenia językowe lub wady wymowy, to dla dobra swych pociech powinni Państwo intensywnie pracować nad ich korygowaniem.

3. Podczas kierowania jakichkolwiek komunikatów do dziecka powinni Państwo dbać
o to, aby patrzyło ono na Państwa twarz. Nie tylko bowiem słuch spełnia kluczową rolę
w procesie rozwoju mowy. W nabywaniu języka bierze udział także odbiór bodźców wzrokowych. To właśnie na podstawie obserwacji ruchów narządów artykulacyjnych innych osób (warg, języka i żuchwy) dziecko odtwarza sposób realizowania poszczególnych głosek. Nikt przecież nie tłumaczy trzylatkowi, że podczas realizacji głoski /s/ czubek języka opiera się o wewnętrzną stronę dolnych siekaczy, a wargi są spłaszczone. Mimo to potrafi on jednak wyartykułować tę głoskę. W jaki sposób się to dzieje? Dziecko SŁUCHA i PATRZY w jaki sposób dźwięk ten realizuje otoczenie, niejako KODUJE tę wiedzę w głowie i gdy osiągnie odpowiedni poziom kompetencji realizacyjnej – WYPOWIADA GO. Naśladuje tym samym wzorzec MOWY i WYMOWY osób ze swego najbliższego otoczenia.

IV. Bardzo ważne jest także to, by w miarę możliwości matka karmiła swoje dziecko piersią.
W dobie mediatyzacji tego rodzaju twierdzenie wydaje się być już frazesem. Nie każdy z Nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka ma naturalny sposób podawania mu pokarmu. Badania naukowe dowodzą, że warunkuje on prawidłowy rozwój mięśni żuchwy, mięśnia okrężnego ust oraz prawidłowy rozwój zgryzu, a to przecież właśnie zaburzenia
w obrębie funkcjonowania tych narządów stanowią najczęstszą przyczynę trudności realizacyjnych! Należy pamiętać, że za czynność jedzenia i mówienia odpowiedzialne są te same grupy mięśniowe! Jeżeli dziecko karmione będzie w sposób sztuczny, to może mieć poważne trudności
z pionizowaniem języka, sprawnością warg oraz napięciem policzków. Natura wyposażyła kobietę w mechanizm sprzyjający prawidłowemu kształtowaniu się zdolności artykulacyjnych przyszłych pokoleń. Jeżeli więc nie ma ku temu przeciwskazań, nie powinno się w żaden sposób zaburzać tego biologicznie usankcjonowanego rytmu rozwojowego. Podobny problem dotyczy także stosowania smoczka i akceptowania przedłużającego się okresu ssania go przez dziecko. Następstwem wyrabiania tak negatywnych nawyków mogą być wady zgryzu, a w konsekwencji – wady wymowy. Jeżeli jednak stosowanie smoczka wydaje się być niezbędne, należy skrócić okres używania go do minimum – dziecko powinno rozstać się z nim pod koniec pierwszego roku życia, czyli w momencie gdy już wygasa u niego silny odruch ssania.

V. Nawet nie będąc specjalistami, mogą Państwo zwracać uwagę na budowę i ruchomość narządów mowy swoich pociech. Chodzi o ocenę orientacyjną, czyli zwrócenie uwagi na problem, a nie pełną i precyzyjną diagnozę. Łatwe do zaobserwowania są np.:
– skrócone wędzidełko podjęzykowe (gdy czubek języka ma wcięcie w kształcie serduszka
i niemożliwe lub utrudnione jest jego spionizowanie – uniesienie do górnych zębów lub dziąseł),
– wady zgryzu,
– rozszczepy (podniebienia, warg) itd..
Jeżeli dostrzegają Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy w tym zakresie, należy bezzwłocznie udać się do specjalisty.

VI. Mimo iż czasem bywa to trudne, na wszelkie pytania dziecka należy odpowiadać w sposób cierpliwy i wyczerpujący. Nie wolno mu też przerywać, a popełniane przez nie błędy winno się korygować dyskretnie – nie krytykować, nie poniżać i nie ośmieszać. Rozmowa musi się dziecku kojarzyć z dialogiem, z PRZYJEMNOŚCIĄ, a nie ciągłym strofowaniem i umiejętnością nie do opanowania. Stwarzanie negatywnej aury wokół mowy dziecka to prosta droga do zaprzestania mówienia w ogóle!

Pamiętajmy, że jako osoby z najbliższego otoczenia dziecka mamy największy wpływ na KSZTAŁTOWANIE jego zdolności językowo-komunikacyjnych oraz możliwość jak najwcześniejszego WYCHWYTYWANIA jakichkolwiek pojawiających się u niego trudności rozwojowych. Wystarczy odrobina wiedzy i życiowej intuicji.